<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, วันอัฏฐมีบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันโกน, วันพระ, แก่นพระพุทธศาสนา , แก่นพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสนา , ศาสนาของผู้รู้ :: buddha , buddha4u , buddhism , buddhist , nibbana , dhamma , anatta , voidness , four foundation of mind fullness , the way out of suffering , what the buddha taught , hand book for mankind , p.a. payutto , buddhadasa bhikkhu , venerable Dr. W. Rahula , haw trai foundation , pali , absulute truth , becoming, canon , five percept , heaven , mindfulness , non returner , truth , virture , voidness , soulessness , paticcasamuppada , heart wood of the bodhi tree , Buddha history , kalamasutta ,vipassana , insight knowledge , voradaj panjarongkha :: สติ , สติปัฏฐาน 4 , สติปัฏฐานสูตร , วันสำคัญทางศาสนา , วันวิสาขบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันอาสาฬหบูชา , วันมาฆบูชา , วันอัฏฐมีบูชา , การศึกษา , บทสวดมนต์ , สุขภาพ , ความเชื่อ , ผี , ความรัก , หางาน , สมัครงาน , ดูดวง , ปฏิบัติธรรม , ยุวพุทธ , ยุวพุทธิกสมาคม , วัด , สมเด็จพระพุฒาจารย์ , โต พรหมรังสี , วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ , พระราชสุทธิมุนี วิ. , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , พระเทพสิทธาจารย์ วิ. , ทอง สิริมงฺคโล , พระราชสุทธิญาณมงคล , จรัญ ฐิตธัมโม , พระ ดร. ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ , พระธรรมธีรราชมหามุนี , โชดก ญาณสิทฺธิ , พองหนอ , ยุบหนอ , กาย , จิต , เวทนา , ธรรม , คู่มือมนุษย์ , พุทธทาส , พุทธทาสภิกขุ , พระธรรมปิฏก , พระพรหมคุณาภรณ์ , ป.อ. ปยุตฺโต , หลวงตามหาบัว , หลวงปู่มั่น , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มจร , วิปัสสนา , กรรมฐาน , พระมหาทองมั่น , สุทฺธจิตฺโต , พระประจาก , สิริสณฺโณ , พระสว่าง , ติกฺขวีโร , พระพยอม , พระเจ้าอโศก , วศิน , อินสระ , ดังตฤณ , คุณแม่สิริ , กรินชัย , พระพุทธประวัติ , ประวัติพระพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธสุภาษิต , พลังจิต , ทศพิธราชธรรม , พระไตรปิฏก , คาถาชินบัญชร , มงคล 38 , กัลยาณมิตร , อานาปานสติ , มรรค , ขันธ์ ,ปฏิจจสมุปบาท , โยนิโสมสิการ , โพชณงค์ 7 , พรหมวิหาร 4 , อิทธิบาท 4 , ทิศ 6 , บารมี 10 , สัปปุริสธรรม 7 , นิวรณ์ 5 , อินทรีย์ 5 , ฆราวาสธรรม 4 , สังคหวัตถุ 4 , ภรรยา , ศิล , สมาธิ , ปัญญา , ภาวนา , อนัตตา , เศรษฐี , การเรียนดี , บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก , พระคาถาชินบัญชร , ชัยมงคลคาถา , การแผ่เมตตา , โอวาทปาฏิโมกข์ , ประสูติ , ตรัสรู้ , ปรินิพพาน , ไตรลักษณ์ , พระธรรม , พระสงฆ์ , รัตนตรัย , พระธรรมทูต, ทุกข์ , ปัจฉิมโอวาท , ชมรมพุทธธรรมนำทอง , นำทอง , เอไอเอ , กรมศาสนา , กระทรวงวัฒนธรรม , ธรรมสภา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สสส , โรตารี , วรเดช ปัญจรงคะ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


Support by

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันมหาปวารณา ” คำว่า “ ปวารณา ” แปลว่า “ อนุญาต ” หรือ “ ยอมให้ ” คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันโดยมีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาบาลีว่า  “ สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ ” แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดี  

การที่พระท่านกล่าวปวารณา ( ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือน) กันไว้ ในเมื่อต่างองค์ต่างต้องจากกันไปองค์ละทิศละทางท่านเกรงว่าอาจมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น โดยตัวท่านเองรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมองไม่เห็นเหมือนผงเข้าตาตัวเอง แม้ผลจะอยู่ชิดติดกับลูกนัยน์ตา เราก็ไม่สามารถมองเห็นผลนั้นได้ จำเป็นต้องไหว้วานขอร้องผู้อื่นให้มาช่วยดูหรือต้องใช้กระจกส่องดู เพราะฉะนั้น พระท่านจึงใช้วิธีการกล่าวปวารณาตัดไว้เพื่อท่านรูปอื่นได้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟัง เรื่องดีไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามให้กล่าวแนะนำตักเตือนได้โดยไม่ต้องเกรงใจกันทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยด้วยเจตนาดีต่อกัน คือ พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดยที่พระผู้ใหญ่คือผู้มีอาวุโสท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง  

การกล่าวปวารณา เท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีของพระรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดน้อยๆ นี้ที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มาก และลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนาอันเป็นจุดศูนย์ที่ใหญ่ได้ ท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง  

ตัวอย่าง วันออกพรรษาหรือวันมหาปวารณาที่พระภิกษุทั้งหลายกระทำเช่นนี้ เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหายไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา  
ส่วนพิธีของฆราวาสนั้นควรจะนำเอาพิธีปวารณาของพระท่านมาใช้ดูบ้าง ซึ่งจะมีผลดีที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน ไม่ว่าครอบครัวและสังคมต่าง ๆ และมีพิธีกรรมของฆราวาสที่เกี่ยวเนื่องกันในวันออกพรรษานี้ก็ได้แก่การบำเพ็ญบุญกุศลต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม ณ วัดที่อยู่ใกล้เคียง  

มีการทำบุญอันเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันมานานแล้วในวันออกพรรษา ซึ่งเรียกว่า " ตักบาตรเทโว" หรือเรียกชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก หรือการตักบาตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า " ตักบาตรดาวดึงส์" และการตักบาตรเทโวนี้ จะกระทำในวันขึ้น ๑๕ เดือน ๑๑ หรือวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นพร้อมกัน  
การทำบุญตักบาตรเทโวนี้ ท่านจัดเป็นกาลนาน คือ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง และการกระบุญเช่นนี้ โดยยึดถือว่าเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก

(ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่ครับ)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : จากการรวบรวม

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ขออภัยหากมีความผิดพลาดหรือบกพร่องประการ ได้โปรดชี้แนะ ติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ มือถือ 08-6533-7199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@easyinsurance4u.com

แก่นพุทธศาสนา | ประโยชน์พุทธศาสนา | พุทธศึกษา | เผยแพร่พุทธศาสนา
สื่อธรรมะ| กระดานกระทู้ | ติดต่อกับเรา | แผนผัง

 
        เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย
www.buddha4u.org       ปรับปรุงล่าสุด: 16 เมษายน 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: