<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> แก่นพระพุทธศาสนา , แก่นพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสนา , ศาสนาของผู้รู้ :: buddha , buddha4u , buddhism , buddhist , nibbana , dhamma , anatta , voidness , four foundation of mind fullness , the way out of suffering , what the buddha taught , hand book for mankind , p.a. payutto , buddhadasa bhikkhu , venerable Dr. W. Rahula , haw trai foundation , pali , absulute truth , becoming, canon , five percept , heaven , mindfulness , non returner , truth , virture , voidness , soulessness , paticcasamuppada , heart wood of the bodhi tree , Buddha history , kalamasutta ,vipassana , insight knowledge , voradaj panjarongkha :: สติ , สติปัฏฐาน 4 , สติปัฏฐานสูตร , วันสำคัญทางศาสนา , วันวิสาขบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันอาสาฬหบูชา , วันมาฆบูชา , วันอัฏฐมีบูชา , การศึกษา , บทสวดมนต์ , สุขภาพ , ความเชื่อ , ผี , ความรัก , หางาน , สมัครงาน , ดูดวง , ปฏิบัติธรรม , ยุวพุทธ , ยุวพุทธิกสมาคม , วัด , สมเด็จพระพุฒาจารย์ , โต พรหมรังสี , วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ , พระราชสุทธิมุนี วิ. , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , พระเทพสิทธาจารย์ วิ. , ทอง สิริมงฺคโล , พระราชสุทธิญาณมงคล , จรัญ ฐิตธัมโม , พระ ดร. ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ , พระธรรมธีรราชมหามุนี , โชดก ญาณสิทฺธิ , พองหนอ , ยุบหนอ , กาย , จิต , เวทนา , ธรรม , คู่มือมนุษย์ , พุทธทาส , พุทธทาสภิกขุ , พระธรรมปิฏก , พระพรหมคุณาภรณ์ , ป.อ. ปยุตฺโต , หลวงตามหาบัว , หลวงปู่มั่น , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มจร , วิปัสสนา , กรรมฐาน , พระมหาทองมั่น , สุทฺธจิตฺโต , พระประจาก , สิริสณฺโณ , พระสว่าง , ติกฺขวีโร , พระพยอม , พระเจ้าอโศก , วศิน , อินสระ , ดังตฤณ , คุณแม่สิริ , กรินชัย , พระพุทธประวัติ , ประวัติพระพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธสุภาษิต , พลังจิต , ทศพิธราชธรรม , พระไตรปิฏก , คาถาชินบัญชร , มงคล 38 , กัลยาณมิตร , อานาปานสติ , มรรค , ขันธ์ ,ปฏิจจสมุปบาท , โยนิโสมสิการ , โพชณงค์ 7 , พรหมวิหาร 4 , อิทธิบาท 4 , ทิศ 6 , บารมี 10 , สัปปุริสธรรม 7 , นิวรณ์ 5 , อินทรีย์ 5 , ฆราวาสธรรม 4 , สังคหวัตถุ 4 , ภรรยา , ศิล , สมาธิ , ปัญญา , ภาวนา , อนัตตา , เศรษฐี , การเรียนดี , บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก , พระคาถาชินบัญชร , ชัยมงคลคาถา , การแผ่เมตตา , โอวาทปาฏิโมกข์ , ประสูติ , ตรัสรู้ , ปรินิพพาน , ไตรลักษณ์ , พระธรรม , พระสงฆ์ , รัตนตรัย , พระธรรมทูต, ทุกข์ , ปัจฉิมโอวาท , ชมรมพุทธธรรมนำทอง , นำทอง , เอไอเอ , กรมศาสนา , กระทรวงวัฒนธรรม , ธรรมสภา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สสส , โรตารี , วรเดช ปัญจรงคะ


1. สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้

2. วัตถุประสงค์

3. คำอธิฐาน
4. อุทิศส่วนกุศล
5. อนุโมทนาบุญ
6. บริจาค
7. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง


sponser by

วัตถุประสงค์

เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมรดกธรรม ดังปรากฎในพระธรรม (พระไตรปิฎก) ซึ่งเป็นการศึกษาด้านปริยัติ เปรียบเสมือนแผนที่นำทาง ส่วนด้านการปฎิบัตนั้นเป็นความปราถนาในแต่ละบุคคลที่จะพึงมีเปรียบเสมือนการเดินตามแผนที่ เพื่อให้เข้าถึงปลายทางซึ่งก็คือปฎิเวธ ให้ผู้ใฝ่ในธรรมนำไปใช้เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

คำอธิฐาน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้สมความปราถนาดังนี้

  1. บุคคลใดที่เคยเป็นญาติมิตร ได้สร้างบุญร่วมกันมา ทั้งในอดีต จะเป็นกี่ชาติก็ดี และในปัจจุบันชาตินี้ก็ดขอให้ได้มาพบกันชักชวนกันสร้างบุญในครั้งนี้ให้สำเร็จ และขอให้มีกำลังใจสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นได้ตลอดไป
  2. ขอให้ท่านผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ รู้จักแต่คำว่า"มี"ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ที่อยู่อาศัย เมื่อคิดจะทำทานมากน้อยเพียงไร ก็ให้มี ทำตามใจปราถนา ไม่รู้จักหมดจักสิ้น คำว่า "ไม่มี" อย่าได้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย
  3. ขอให้ท่านผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ รู้จักแต่คำว่า"สำเร็จ"ไม่ว่าจะทำงานทางโลก หรือทางธรรม จะเป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่ เพียงใดก็ดี ขอให้ทำงานนั้นๆได้สำเร็จบริบูรณ์ คำว่า "ไม่สำเร็จ" อย่าได้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย
  4. ขอให้ท่านผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ เป็นผู้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโศก ปราศจากโรค ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
  5. ขอให้ท่านผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ มีมหากัลยาณมิตรที่ช่วยกันสร้างบุญบารมี เพื่อรักษาและส่งเสริมชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์
  6. ขอให้ท่านผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ให้ได้สร้างความดีตลอดชีวิต ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนา มีโอกาสปฎิบัติธรรม ได้โดยสะดวกรู้แจ้งธรรมโดยเร็วพลัน และได้สำเร็จมรรค ผล นิพพาน

อุทิศส่วนกุศล และแผ่เมตตา

ด้วยกุศลบุญในครั้งนี้ของผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด

 
 
หน้าถัดไป>>

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ผู้จัดทำขออนุโมทนาบุญให้บิดา มารดา ครอบครัว ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ทั้งของคณะผู้จัดทำและของท่าน เหล่าเทวดาทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งอดีตชาติ จนถึงปัจุบันชาติ ขอให้ได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่คณะผู้จัดทำ และท่าน ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ขออภัยหากมีความผิดพลาดหรือบกพร่องประการ ได้โปรดชี้แนะ ติดต่อ อีเมล์ voradaj@easyinsurance4u.com

สนับสนุนโดย www.easyinsurance4u.com ประกันชีวิต ประกันภัย บริการทางการเงิน หางาน สมัครงาน ดูดวง

แก่นพุทธศาสนา | ประโยชน์พุทธศาสนา | พุทธศึกษา | เผยแพร่พุทธศาสนา
สื่อธรรมะ| กระดานกระทู้ | ติดต่อกับเรา | แผนผัง

 
        เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย
www.buddha4u.org       ปรับปรุงล่าสุด: 16 เมษายน 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: