<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> แก่นพระพุทธศาสนา , แก่นพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสนา , ศาสนาของผู้รู้ :: buddha , buddha4u , buddhism , buddhist , nibbana , dhamma , anatta , voidness , four foundation of mind fullness , the way out of suffering , what the buddha taught , hand book for mankind , p.a. payutto , buddhadasa bhikkhu , venerable Dr. W. Rahula , haw trai foundation , pali , absulute truth , becoming, canon , five percept , heaven , mindfulness , non returner , truth , virture , voidness , soulessness , paticcasamuppada , heart wood of the bodhi tree , Buddha history , kalamasutta ,vipassana , insight knowledge , voradaj panjarongkha :: สติ , สติปัฏฐาน 4 , สติปัฏฐานสูตร , วันสำคัญทางศาสนา , วันวิสาขบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันอาสาฬหบูชา , วันมาฆบูชา , วันอัฏฐมีบูชา , การศึกษา , บทสวดมนต์ , สุขภาพ , ความเชื่อ , ผี , ความรัก , หางาน , สมัครงาน , ดูดวง , ปฏิบัติธรรม , ยุวพุทธ , ยุวพุทธิกสมาคม , วัด , สมเด็จพระพุฒาจารย์ , โต พรหมรังสี , วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ , พระราชสุทธิมุนี วิ. , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , พระเทพสิทธาจารย์ วิ. , ทอง สิริมงฺคโล , พระราชสุทธิญาณมงคล , จรัญ ฐิตธัมโม , พระ ดร. ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ , พระธรรมธีรราชมหามุนี , โชดก ญาณสิทฺธิ , พองหนอ , ยุบหนอ , กาย , จิต , เวทนา , ธรรม , คู่มือมนุษย์ , พุทธทาส , พุทธทาสภิกขุ , พระธรรมปิฏก , พระพรหมคุณาภรณ์ , ป.อ. ปยุตฺโต , หลวงตามหาบัว , หลวงปู่มั่น , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มจร , วิปัสสนา , กรรมฐาน , พระมหาทองมั่น , สุทฺธจิตฺโต , พระประจาก , สิริสณฺโณ , พระสว่าง , ติกฺขวีโร , พระพยอม , พระเจ้าอโศก , วศิน , อินสระ , ดังตฤณ , คุณแม่สิริ , กรินชัย , พระพุทธประวัติ , ประวัติพระพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธสุภาษิต , พลังจิต , ทศพิธราชธรรม , พระไตรปิฏก , คาถาชินบัญชร , มงคล 38 , กัลยาณมิตร , อานาปานสติ , มรรค , ขันธ์ ,ปฏิจจสมุปบาท , โยนิโสมสิการ , โพชณงค์ 7 , พรหมวิหาร 4 , อิทธิบาท 4 , ทิศ 6 , บารมี 10 , สัปปุริสธรรม 7 , นิวรณ์ 5 , อินทรีย์ 5 , ฆราวาสธรรม 4 , สังคหวัตถุ 4 , ภรรยา , ศิล , สมาธิ , ปัญญา , ภาวนา , อนัตตา , เศรษฐี , การเรียนดี , บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก , พระคาถาชินบัญชร , ชัยมงคลคาถา , การแผ่เมตตา , โอวาทปาฏิโมกข์ , ประสูติ , ตรัสรู้ , ปรินิพพาน , ไตรลักษณ์ , พระธรรม , พระสงฆ์ , รัตนตรัย , พระธรรมทูต, ทุกข์ , ปัจฉิมโอวาท , ชมรมพุทธธรรมนำทอง , นำทอง , เอไอเอ , กรมศาสนา , กระทรวงวัฒนธรรม , ธรรมสภา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สสส , โรตารี , วรเดช ปัญจรงคะ


1. สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้

2. วัตถุประสงค์

3. อุทิศส่วนกุศล
4. อนุโมทนาบุญ
5. บริจาค
6. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง


Support by

สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ ( The important matters for buddhist to know)

การเจริญ สติ ด้วย วิปัสสนากรรมฐาน ในแนว สติปัฏฐาน 4 (New )

เรื่องน่าสนใจ

  • คณะผู้จัดทำมีโครงการพัฒนาและจัดทำ เว๊ปไซด์ ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มีความสมบูรณ์ โดยนมัสการ พระราชสุทธิมุนี วิ. ( ป.ธ. 9 ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อวางแผนโครงการและตรวจสอบความถูกต้อง หากท่านใดสนใจร่วมจัดทำ สนับสนุนโครงการแนะนำ โปรดติดต่อที่อีเมล์ voradaj@easyinsurance4u.com
  • แหล่งกัลยาณมิตรธรรมที่ข้อแนะนำ ชมรมพุทธธรรมนำทอง ชมรมพุทธ บริษัท เอไอเอ ชมรมพุทธ ร.พ.วิชัยยุทธ ชมรมพุทธ ร.พ.ศิริราช นิสิตคณะพุทธศาสตร์ (มจร) เป็นต้น
  • อยากเรียนเรื่อง พระพุทธศาสนา ข้อแนะนำ หลักสูตร พุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร )
  • อยากส่งเสริมรากแก้วพระพุทธศาสนา สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 1. การให้ทุนพระเรียน พุทธศาสนา ระดับดอกเตอร์ที่ประเทศอินเดีย หรือ ประเทศไทย 2. การให้ทุนนักศึกษา หลักสูตร พุทธศาสตร์ ที่ มจร 3. การบรรพชาสามเณร ให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกสามัญ (มัยมศึกษา) และแผนกนักธรรม-บาลี ซึ่งเป็นการนำเด็กเหล่านี้เข้ามาอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็ก 4. บำรุงส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนที่ให้การศึกษาอบรมแก่ นักเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้การศึกษาทางธรรม ด้วยอุปการะแก่ภิกษุ สามเณร และแม่ชี ให้ศึกษาธรรม วิชาครู และวิชาพยาบาลเบื้องต้น ให้ได้ประกอบสัมมาอาชีพ ตามคติของพระพุทธศาสนา และให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์หนึ่งของมรรคสัจอันเป็นหลักสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา 5. ส่งเสริมการปฎิบัติ วิปัสสนา กรรมฐาน เป็นต้น ( โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม )
  • ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิก " ชมรมมหาสติปัฎฐานสูตร " เพื่อการศึกษาและการปฎิบัติมหาสติปัฎฐานสูตรได้อย่างถึงแก่นแท้ สมัครที่อีเมล์ voradaj@easyinsurance4u.com
 
 

ลำพังตัว พุทธศาสนา แท้ๆมันก็มากอยู่แล้ว มากเท่ากับใบไม้ทั้งป่า ส่วนที่ต้องศึกษาปฏิบัติมีเพียงกำมือเดียว นี้ก็เรียกว่ามากอยู่แล้ว ที่นี้ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนา เข้ามาอีก เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ของ พุทธศาสนา เรื่องจิตวิทยาที่ขยายออกไป เช่น ในแง่ของอภิธรรม บางส่วนก็กลายเป็นเรื่อง จิตวิทยา บางส่วนก็เป็นรูปของปรัชญาขยายออกไปๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางฝ่ายนั้น ก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนา มันจึงมากมาย และถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคำว่า พุทธศาสนา มันเลยทำให้มาก

ถ้าคนไม่รู้ ก็ไม่รู้จักจับเอาใจความสำคัญ มันก็เลยเหมือน กับว่าเห็นเป็นของมาก แล้วก็ไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนดี เหมือนกับเราเข้าไปในร้านขายของสารพัดอย่าง จนงงไปหมดทำนองนี้ ก็เลยปล่อยไปตามความรู้สึกสามัญสำนึก นั่นบ้าง นี้บ้าง ตามเรื่องราว แล้วส่วนมากก็ไปถูกเอาเรื่องที่ตรงกับกิเลส มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ สติ ปัญญา เลยกลายเป็นเรื่องทำพิธีรีตองต่างๆ ทำบุญสักแต่ว่าให้แล้วๆไป หรือเพื่อประกันความกลัวอะไรบางอย่าง มันเลยไม่ถูก พุทธศาสนา ตัวจริง

เพราะฉะนั้น ขอให้เรารู้จักแยกสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาให้ออกไปเสียจากสิ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับ พุทธศาสนา แต่เข้ารวมในชื่อของ พุทธศาสนา ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นต้องรู้จักแยกให้ออกว่าอะไรเป็นหลักมูลฐาน หรือเป็นใจความสำคัญ

ที่มา : แก่นพุทธศาสนา ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์ ธรรมสภา

site map
<<ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป>>

ที่มา : จากการรวบรวม

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ผู้จัดทำขออนุโมทนาบุญให้บิดา มารดา ครอบครัว ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ทั้งของคณะผู้จัดทำและของท่าน เหล่าเทวดาทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งอดีตชาติ จนถึงปัจุบันชาติ ขอให้ได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่คณะผู้จัดทำ และท่าน ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ขออภัยหากมีความผิดพลาดหรือบกพร่องประการ ได้โปรดชี้แนะ ติดต่อ อีเมล์ voradaj@easyinsurance4u.com

สนับสนุนโดย www.easyinsurance4u.com ประกันชีวิต ประกันภัย บริการทางการเงิน หางาน สมัครงาน ดูดวง

เว๊ปไซด์ธรรมะน่าสนใจ คลิ๊กที่นี่ :

เว๊ปไซด์กัลยาณมิตร :

 

แก่น พระพุทธศาสนา ประกันออนไลนสุขภาพที่ดี อสังหาริมทรัพยเครื่องเงิน ดวงดี สโมสรโรตารความมั่งมีของประเทศไทย

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org :: www.goodhealth4u.name :: www.easyinsurance4u.com :: www.thailandwealth.com


เว็ป หน้าของ Buddha4u
 
แก่นพุทธศาสนา | ประโยชน์พุทธศาสนา | พุทธศึกษา | เผยแพร่พุทธศาสนา
สื่อธรรมะ| กระดานกระทู้ | ติดต่อกับเรา | แผนผัง

 
        เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย
www.buddha4u.org       ปรับปรุงล่าสุด: 16 เมษายน 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: